இராட்சத தொட்டாச் சுருங்கி, எங்கள் காலடிக்கு வந்துவிட்ட ஆக்கிரமிக்கத் துடிக்கும் அபாயம்

Mimosa pigra (Giant sensitive plant) […]

பலஸ்தீனர்களின் கண்ணியம் அரபு வசந்தத்துக்கு புத்துயிர் அளிக்கும்

‘அரபிகளின் சுதந்திரத்துக்கான எழுச்சித் தீயை அடக்க […]

படைப்பினங்களின் மீதான மனிதனின் பொறுப்புக்களும் கடமைகளும்

அரபியில் – பேராசிரியர் உஸாமா செய்யித் […]

தீயில் எரிந்து சாம்பலாகும் நீதி:இறந்த உடல்கள் மீதான அரசியல் விளையாட்டின் பல்பரிமாணங்கள்.

பின்போர்க்கால இலங்கையில் முஸ்லிம்கள் மீதான ஒடுக்குமுறைகள், […]

மரங்களின் “புறொய்லர் கோழி ” காயா மரம் – ஒரு அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு இனமா?

மரங்களின் “புறொய்லர் கோழி” காயா மரம் […]