ஜிஃப்ரி ஹாஸனின் எழுத்தின் தடம் ஈழத்து படைப்பு வெளி : பொது நோக்கும் தனி நோக்கும்.

  ‘எனது விமர்சனப் பார்வை என்பது […]

கவிதைப் பரப்பில் மின்ஹா – இரு தொகுதிகள் ஒரு பார்வை

மொழி மீதான நிகழ்த்துகைகள் யாவும் கவிதைகளின் […]

கிழக்கிலங்கையின் பின் நவீனத்துவ கவிஞன்  ‘சப்னாஸ்  ஹாஷிம்’

‘நிண கவிதைகளில் அப்பிய சொற்கள்’  தந்த […]