சீமைக்கருவேலம் -பெரு வரவேற்புடன் விருந்தாளியாக வந்த அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு ஆபத்து

1.அறிமுகம்: புறொசொபிஸ் ஜுலிபுளோறா (Prosopis juliflora) […]

இராட்சத தொட்டாச் சுருங்கி, எங்கள் காலடிக்கு வந்துவிட்ட ஆக்கிரமிக்கத் துடிக்கும் அபாயம்

Mimosa pigra (Giant sensitive plant) […]

மரங்களின் “புறொய்லர் கோழி ” காயா மரம் – ஒரு அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு இனமா?

மரங்களின் “புறொய்லர் கோழி” காயா மரம் […]