கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி: மார்க்ஸியத்துக்கு அப்பால் (பகுதி-4)

-ஜிஃப்ரி ஹாசன் சிவத்தம்பியும் தமிழ் இலக்கியத்தை […]

மலையக இலக்கிய கலாச்சாரத்தின் பல்துறை ஆளுமை – சாரல் நாடன்

பொதுவாக மலையக இலக்கிய வரன்முறைகளின் கால […]

மலையக இலக்கியத்தில் சிறுகதை முன்னோடி என்.எஸ்.எம் ராமையா

அண்மையில் வல்லினம் ஆசிரியர் நவீனின் பேய்ச்சி […]

கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி: மார்க்ஸியத்துக்கு அப்பால் (பகுதி-3)

சிவத்தம்பியும் இலக்கியமும் பேராசிரியர் சிவத்தம்பி தமிழ்ப் […]

கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி: மார்க்ஸியத்துக்கு அப்பால் (பகுதி 2)

சிவத்தம்பியும் யாழ்ப்பாணச் சமூகமும் தான் வாழும் […]

கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி: மார்க்ஸியத்துக்கு அப்பால்

01   கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி தமிழ்ச்சிந்தனை […]