முதுமரம் (சபரிநாதன் கவிதைகள் குறித்து)

 “கலைச்செயல்பாடானது ஆழமான பற்றுறுதியிலிருந்தும், நம்பிக்கையிலுமிருந்தும் பிறப்பது,சமகாலத்தின் […]

தள்ளி அமர்ந்த கும்பமுனி- க.மோகனரங்கன் கவிதைகள்.

  கவிதையைப் புரிந்துகொள்ளுதல் என்பது நெடுந்தூரப்பயணத்திற்கு […]