முதுமரம் (சபரிநாதன் கவிதைகள் குறித்து)

 “கலைச்செயல்பாடானது ஆழமான பற்றுறுதியிலிருந்தும், நம்பிக்கையிலுமிருந்தும் பிறப்பது,சமகாலத்தின் […]

மார்ட்டின் விக்கிரமசிங்க நாவல்களும் சிங்களச் சமூகவியலும் (பகுதி-02)

பகுதி-02 ஓரளவு நோயிலிருந்து மீண்ட பின் […]

விடாய்க்க மறுத்த பிரதி – தில்லை கவிதைகளின் முரண்

மொழிப் போக்கிலிருந்து மாறிவிடக்கூடிய அற்பமாகவும், சிந்தனைக் […]