தமிழில் நவீன இலக்கிய கோட்பாடுகளும் மார்க்சிய இடையூறுகளும்.

நவீன கோட்பாடுகள் அறிவு மறுப்பல்ல என்பதை […]

நிலக்கீழ் நீர் மட்ட உயர்வும் நீர் மேலாண்மைச் சிக்கலும்; ஒரு பார்வை

உலகில் உயிர்களின் தோற்றம் முதற்கொண்டு நீரின் […]