மசக்காளிபாளையத்தின் எய்ட்டீ‘ஸ்’ கிட்ஸ் – சு.வெங்குட்டுவன்

விடிந்து கொண்டிருந்தது. தோட்டத்துக்கு நடுவேயமைந்த வீட்டுக்கு […]

கவிதைப் பரப்பில் மின்ஹா – இரு தொகுதிகள் ஒரு பார்வை

மொழி மீதான நிகழ்த்துகைகள் யாவும் கவிதைகளின் […]

மலையகக்கவிதைகளை உலகரங்கில் நிறுத்திய தோட்டத்தொழிலாளி

எப்போதுமே எனக்கு கவிஞர் குறிஞ்சி தென்னவன் […]