பாண்ட் தெருவில் திருமதி டேலோவே – வர்ஜினியா வுல்ஃப்

தானே போய் கையுறைகளை வாங்கப் போவதாகச் […]

வானத்தில் ஒரு குதிரை வீரன் – அம்ரோஸ் பியர்ஸ்

(இந்த அமெரிக்க உள்நாட்டுப்போர் கதையில்,கார்ட்டர் ட்ரூஸ் […]

பால்தாஸாரின் அற்புதப் பிற்பகல் – காப்ரியல் கார்சியா மார்குவெஸ்

பால்தாஸாரின் அற்புதப் பிற்பகல் (“La prodigiosa […]

என்ரிக் லின்னுடன் ஒரு சந்திப்பு – ரொபெர்த்தோ பொலான்யோ

1999-ஆம் ஆண்டில் வெனிசுவேலாவில் இருந்து நான் […]